Editor-in-Chief

Xuenxin Duan

Xuenxin Duan
Tianjin University, China

Executive Editor

Zurong Qiu
Tianjin University, China

Associate Editors

Kai Cheng

Kai Cheng
Brunel University London, UK

Richard Fu

Richard Fu
Northumbria University, UK

Weihua Guan

Weihua Guan
The Pennsylvania State University, USA

Yingchun Guan

Yingchun Guan
Beihang University, China