Editor-in-chief

Yu. G. Naidyuk

Associate Editor-in-Chief

O. S. Kovalev
Yu. O. Kolesnichenko
S. S. Sokolov

Editors

O. S. Bakai
M. M. Bogdan
M. I. Glushchuk
G. E. Grechnev
O. V. Dolbin (Secretary)
A. Jeżowski (Wroclaw, Poland)
G. V. Kamarchuk
V. O. Karachevtsev
Yu. S. Kivshar (Canberra, Australia)
V. D. Natsik
K. E. Nemchenko
P. P. Pal-Val
L. A. Pastur
Yu. G. Pashkevich
J. M. van Ruitenbeek (Leiden, The Netherlands)
O. V. Savchenko
V. A. Sirenko
V. V. Slavin
M. F. Kharchenko
S. I. Shevchenko
S. M. Shevchenko
R. V. Vovk
V. O. Yampolskii
A. A. Zvyagin

Managing Editor

K. M. Matsievskii

Editor, electronic version

M. I. Glushchuk

Advisory Board

F. Bartolomé (Zaragoza, Spain)
B.A. Bernevig (Princeton, USA)
O. M. Gabovich (Kyiv, Ukraine)
O. V. Dobrovolskiy (Frankfurt am Main, Germany)
S. Dzhumanov (Tashkent, Uzbekistan)
B. O. Ivanov (Kyiv, Ukraine)
O. I. Kirichek (Oxford, UK)
О. A. Kordyuk (Kyiv, Ukraine)
A. Levchenko (Madison, USA)
V. M. Loktev (Kyiv, Ukraine)
G. Lonzarich (Cambridge, UK)
V. G. Peschansky (Kharkiv, Ukraine)
A. I. Popov (Riga, Latvia)
S. S. Saxena (Cambridge, UK)
R. I. Shekhter (Göteborg, Sweden)
A. S. Sidorenко (Chisinau, Moldova)
A. Szewczyk (Warsaw, Poland)
A. Varlamov (Rome, Italy)
A. G. Zagorodny (Kyiv, Ukraine)
S. A. Zvyagin (Dresden, Germany)