This paper investigated the determination of amygdalin content in Cassia obtusifolia L. by high performance capillary electrophoresis (HPCE) method. The borax solution of 20 mmol concentration containing 15% methanol was chosen as buffer solution. The experiment was performed at a constant voltage of 18kV and UV detection wavelength of 210 nm. The content of amygdalin in Cassia obtusifolia L. was 5.586 mg/g (RSD = 8.56%) (n = 6). The recovery was in the range of 88.2%-111.0% (n=6). This method is suitable for the detection of the content of amygdalin in Cassia obtusifolia L…

1.
Pan
Dong-mei
,
Hu
Xiao-lan
,
Lu
Chang-li
,
The Total Phenolic and Flavonoid Contents and DPPH Scavenging Capacity of Eight Chinese Edible Herbal Extracts
,
Culinary Science Journal of Yangzhou University
,
29
(
1
),
46
49
(
2012
).
2.
Wang
Shu-hong
,
Yang
Chun-juan
,
Liu
Lu
,
Sun
Jia-hui
,
Wu
Li-jun
,
Simultaneous determination of six free anthraquinones in Semen Cassiae by HPLC
,
JOURNAL OF HARBIN MEDICAL UNIVERSITY
,
49
(
1
),
22
26
(
2015
).
3.
Luo
Yi
,
Liu
Bin
,
Determination of the content of three naphthopyrone constituents in Semen cassiae by HPLC
,
Chinese Journal of traditional Chinese Medicine
,
31
(
9
),
3774
3777
(
2016
).
4.
Zhang
Mei
,
Feng
Liang
,
Pan
Na
,
Determination of Content of Three Effective Components in Cassia Seed with Hplc
,
Journal Of New Chinese Medicine January
,
50
(
1
),
15
18
(
2018
).
5.
Wan
Qiang
,
Wu
Xue-hao
,
Fan
Hua-jun
,
Luo
An
,
Chen
Zhi
,
Huang
Xiao-wen
,
Zhang
Wei
,
Derivative Chromatographic Analysis of Monosaccharides in Hydrolyzed Polysaccharide from Cassia obtusifolia L. and Their Composition Characteristics
,
FENXI CESHI XUEBAO
,
33
(
11
),
1231
1236
(
2014
).
6.
Zhan
Yan
,
Ruan
Jia
,
Tan
Lei
,
Xu
Chao-qun
,
Simultaneous determination of aurantio-obtusifolin, emodin, chrysophanol and physcione in Semen Cassiae with UPLC
,
CHINA MEASUREMENT & TEST
,
39
(
2
),
56
58
(
2013
).
7.
Luo
Yi
,
Zhang
Le
,
Wang
Wei-hua
,
Liu
Bin
,
Components identification in Cassiae Semen by HPLC-IT-TOF MS
,
Chin J Pharm Anal
,
35
(
8
),
1408
1416
(
2015
).
8.
Ding
Run-mei
,
Tian
Da-nian
,
Determination of Total Flavonoid Content and Anti-free Radical Activity of Juemingzi Tea Extracts
,
Food Research And Development
,
36
(
6
),
86
88
(
2015
).
9.
Zhao
Zhen-yi
,
Wang
Hui-jun
,
Cui
Xiu-ming
,
Determination of Eight Natural Taste Substances in Different Cassia obtusifolia L
.
Extracts Using HPLC, Food Industry
,
38
(
9
),
288
291
(
2017
).
10.
Chen
Ling-ling
,
Determination of Amygdalin, Licorice glycosides and Glycyrrhizic Acid in Pediatric oral liquid Qingrezhike by HPLC
,
Strait Pharmaceutical Journal
,
29
(
3
),
79
83
(
2017
).
11.
Gou
Xiao-jun
,
Huang
Qiang
,
Determination of amygdalin in asthma granules by HPLC
,
Practical Pharmacy and Clinical Remedies
,
17
(
12
),
1594
1595
(
2014
).
12.
Han
Hai-xia
,
Yang
Xiao-jun
, Ayiguli·Aihemaiti,
Wang
Ying
,
Zhu
Jin-fang
,
Bao
Xiao-wei
,
Ma
Juan
,
Determination of Amygdalin in Xinjiang Amygdalus persica L. by HPLC
,
Xinjiang Agricultural Sciences
,
45
(
4
),
717
721
(
2008
).
13.
Shi
Qingxin
,
Zhang
Sheng
,
Wang
Xuanyuan
,
Ding
Jianzhong
,
Song
Chengwu
,
Su
Mingwu
,
Huang
Rongzeng
,
Determination of contents of amygdalin and rosemary acid in XingSuSan extracts by HPLC
,
Journal of Yangtze University
,
14
(
4
),
1
4
(
2017
).
14.
Qin
Yufen
,
Chen
Zongliang
,
Shi
Lixia
,
Zhejiang Journal of Traditional Chinese Medicine
,
52
(
10
),
774
775
(
2017
).
This content is only available via PDF.