This paper presents factors that have a greater impact on the mean time to failure of a hydraulic balancing machine unit working in underground kimberlite mines of the Alrosa JSC, the hydraulic balancing machine unit being the least reliable structural elements in terms of error-free operation. In addition, a multifactor linear dependence of mean time to failure of a hydraulic balancing machine unit is shown regarding it being parts of stage sectional pumps in the underground kimberlite mines of the Alrosa JSC. In prospect, this diagram can allow us to predict the durability of the least reliable structural element of a sectional pump.

1.
N. P.
Ovchinnikov
,
M. A.
Vikulov
,
Yu. S.
Bochkarev
and
G. P.
Dovidenko
,
Gornyi Zhurnal
9
,
85
88
(
2016
).
2.
J.
Yoganandh
,
S.
Natarajan
and
S. P. Kumaresh
Babu
,
Journal of Materials and Performance
24
(
9
),
3588
3598
(
2015
).
3.
S. N.
Verichev
,
V. V.
Mishakin
,
N. A.
Nuzhdin
and
E. N.
Razov
,
Ocean Engineering
99
,
9
13
(
2015
).
4.
Ramkrishna
Dandapat
,
Arghya
Deb
,
Wear
350
,
166
181
(
2016
).
5.
V. G.
Kosmin
,
S. T.
Patsera
and
V. V.
Protsiv
,
Sovremennyie innovatsionnyie tehnologii podgotovki inzhenernykh kadrov dlya gornoy promyshlennosti i transporta
1
(
2
),
83
89
(
2015
).
6.
Rick
Kesler
,
Mining World
13
(
4
),
34
37
(
2016
).
7.
T.
Kranzler
and
R.
Arola
,
Sulzer Technical Review
2
,
10
12
(
2013
).
8.
V. G.
Ostrovsky
and
S. N.
Peshcherenko
,
Vestnik Permskogo natsionalno-issledovatelskogo politekhnicheskogo instituta: Geologiya: Neftegazovoe delo
5
,
70
75
(
2012
).
9.
A. V.
Dolganov
,
A. O.
Eslentyev
,
E. O.
Cherakov
and
E. Yu.
Toropov
,
Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta
2
(
34
),
31
35
(
2014
).
10.
S. A.
Timukhin
,
A. V.
Dolganov
,
Yu. V.
Popov
,
E. O.
Cherakov
,
A. O.
Eslentyev
and
E. Yu.
Toropov
,
Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta
2
(
34
),
41
44
(
2014
).
11.
S. S.
Styuflyaev
,
O. G.
Shipulin
.
Molodoy uchenyi
3
,
165
171
(
2017
).
This content is only available via PDF.